Dự án đã thực hiện

LifeOne

app

Hệ thống quản lý sản phẩm

Hệ thống quản lý sản phẩm. 

Công nghệ sử dụng: VB.NET, Oracle. 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp, bảo trì. 

Thời gian thực hiện: 06 tháng (10/2015 ~ 04/2015).

Quality Control System (Ver1&2)

web

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của công ty ASICS. 

Công nghệ sử dụng: C# MVC4, SQLServer. 

Công việc: Thiết kế chi tiết, Phát triển, test unit và test tổng hợp, bảo trì. 

Thời gian thực hiện: 06 tháng (04/2015 ~ 09/2015).

ArcGIS

web

Hệ thống bản đồ GIS

Ứng dụng công nghệ GIS quản lý cầu đường của các tỉnh tại Nhật. 

Công nghệ sử dụng: C#, SQLServer, ArcGisServer. 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 06 tháng (11/2013 ~ 04/2014). 

                                  03 tháng (08/2015 ~ 10/2015)

OpenDolphin

app

Mã nguồn mở hệ thống y tế

Mã nguồn mở hồ sơ y tế điện tử. 

Công nghệ sử dụng: Java JBoss, Postgres. 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 02 tháng (09/2013 ~ 11/2013).

エステ管理

web

Website quản lý đặt chỗ và khách hàng

Mã nguồn mở hồ sơ y tế điện tử. 

Công nghệ sử dụng: Java JBoss, Postgres. 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 02 tháng (09/2013 ~ 11/2013).

NSF

web

Hệ thống chỉnh sửa hình ảnh thông qua Website

Hệ thống chỉnh sửa hình ảnh thông qua Website, cho phép người dùng upload hình và chỉnh sửa hình ảnh. 

Công nghệ sử dụng: VB.NET/MVC4/Entity Framework, SQLServer, IISWebServer 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 1.5 tháng (08/2013 ~ 09/2013).

Arigataya

web

Hệ thống tổng hợp số liệu

Hệ thống tổng hợp số liệu, xuất biểu đồ dạng chart. 

Công nghệ sử dụng: ASP.NET/MVC4フレームワーク, SQLServer, IISWebServer, HTML5, HightChart, MultiDatabase 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 02 tháng (05/2013 ~ 07/2013).

出退勤管理サイト

web

Hệ thống quản lý điểm danh

Hệ thống quản lý điểm danh. 

Công nghệ sử dụng: PHP/Smatyエンジン, MySQL 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 12 tháng (2/2013 ~ 02/2014).

ケータリング

web

Hệ thống quản lý dịch vụ ăn uống

Hệ thống quản lý dịch vụ ăn uống. 

Công nghệ sử dụng: PHP/Yiiフレームワーク, MySQL 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 04 tháng (12/2012 ~ 04/2013).

地方銀行サイト

web

Website ngân hàng

Website ngân hàng, link tham khảo: http://www.tomatobank.co.jp/ 

Công nghệ sử dụng: PSD作成, CSS/HTML作成 

Công việc: Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 03 tháng (12/2012 ~ 02/2013).

人事管理システム

app

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực 

Công nghệ sử dụng:C#, MySQL, Symfoware, Glovia Smart 

Công việc: Thiết kế chi tiết, Phát triển, test unit và test tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: 02 tháng (12/2012 ~ 02/2013).

Top Page