Đợt onsite 01 năm 02 thành viên tại OSAKA

Đợt onsite 01 năm 02 thành viên tại OSAKA

05/02/2017 ~ 05/02/2018

Du lịch HPB 2016 (Ninh Chữ - Ninh Thuận)

16/09/2016 ~ 18/09/2016 

Du lịch HPB 2016 (Ninh Chữ - Ninh Thuận)

Business Matching In Osaka

17/05/2016 

Viet Nam IT Business Meeting 2016 in Osaka

3 thành viên Onsite TOKYO

11/05/2016 ~ 06/08/2016 

Hình ảnh 03 thành viên Onsite tại Tokyo. 

(Luân, Hùng, Phụng)

Party mừng thành viên mới

16/04/2016

Top Page